Fotowoltaika


Regulacje i warunki dla rozwoju zastosowań

magazynów energii elektrycznej

 

Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej, otworzył nowe możliwości jej praktycznego wykorzystania w różnych obszarach systemu elektroenergetycznego. Stan ten spowodował, że ustawodawca wprowadził kompleksowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania magazynów energii elektrycznej w szczególności:

 1. Wprowadzono i zmieniono wybrane definicje;
 2. Wyłączono magazyny energii elektrycznej z obowiązku sporządzania taryf;
 3. Określono wymagania dotyczące koncesjonowania magazynowania energii elektrycznej i rejestracji magazynów energii elektrycznej;
 4. Określono ogólne wymagania dotyczące warunków przyłączenia do sieci magazynu energii elektrycznej lub urządzeń wytwórczych i instalacji odbiorcy końcowego obejmujących magazyn energii elektrycznej;
 5. Określono warunki techniczne, na jakich magazyn energii mogą współpracować z siecią;
 6. Zasady rozliczania energii elektrycznej pobranej z sieci na potrzeby magazynowania energii elektrycznej;
 7. Zwolnienie z obowiązku przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej pobranej i zużytej przez magazyn energii elektrycznej na potrzeby magazynowania energii elektrycznej;
 8. Wprowadzenie uprawnienia do posiadania magazynów energii elektrycznej przez OSP i OSD;
 9. Wprowadzenie regulacji dotyczących istniejących magazynów energii elektrycznej, w tym elektrowni szczytowo-pompowych;
 10. Wprowadzenie obniżenia opłaty za przyłączenie do sieci magazynów energii elektrycznej.
 11. Wprowadzenie regulacji dotyczących istniejących magazynów energii elektrycznej, w tym elektrowni szczytowo-pompowych;
 12. Wprowadzenie obniżenia opłaty za przyłączenie do sieci magazynów energii elektrycznej.

 

Opracowano na podstawie:

Ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093).

 

SEP ORz Tadeusz Chmiel

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotowoltaika a prosument

 

Wejście w życie 29 sierpnia 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz oczekiwaniom mikro i małych przedsiębiorców, stanowiąc istotne rozwiązania w szczególności dla wytwórców energii z OZE, oraz całej branży działającej na rzecz rozwoju instalacji OZE - producentów urządzeń, projektantów i instalatorów oraz podmiotów finansujących przedmiotowe inwestycje.

Dostrzegając konieczność rozwoju prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej dokonano ujednolicenia siatki pojęciowej wskazującej jakie podmioty mogą być traktowane jako prosumenci energii odnawialnej będący odbiorcami końcowymi, którzy dodatkowo wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. W ramach niniejszej ustawy objęto pojęciem prosumenta energii odnawialnej nową kategorię odbiorców końcowych w tym w szczególności przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii elektrycznej jako prosument energii odnawialnej nie stanowi przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730).

Z instrumentu "opustów" będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy będą mieli status prosumentów energii odnawialnej, a więc będą wytwarzać energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby z możliwością częściowego "zmagazynowania" wprowadzonych nadwyżek energii elektrycznej poprzez dokonanie odpowiedniego rozliczenia przez sprzedawcę energii. W tym kontekście rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW następować będzie w stosunku ilościowym 1 do 0,7, natomiast w mikroinstalacji o mocy zainstalowanej do 10 kW w stosunku ilościowym 1 do 0,8. Pozostająca w dyspozycji sprzedawcy energii nadwyżka ma na celu pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem rozliczeń w tym w szczególności koszty dystrybucji energii elektrycznej przerzuconych na tych sprzedawców. Wprowadzone rozróżnienie motywowane jest wielkością wykorzystywanych instalacji OZE, z których prosumenci energii odnawialnej będą mogli wykorzystywać wyłącznie mikroinstalacje, które przynoszą mniejszy efekt ekonomiczny po stronie odbiorcy końcowego. W związku z powyższym, aby zachować ekwiwalentność świadczeń ponoszonych przez prosumentów energii odnawialnej oraz sprzedawców energii elektrycznej rozróżniono wielkości tzw. opustu.

Dla zintensyfikowania unormowań zachęcających do wytwarzania energii elektrycznej przez prosumentów energii odnawialnej doprecyzowano, że zgromadzona przez danego prosumenta nadwyżka z danego okresu rozliczeniowego przechodzi na kolejne okresy, co uniemożliwi stosowanie nagannych praktyk dotyczących instalacji fotowoltaicznych zakładających wprowadzanie krótkich okresów rozliczeniowych uniemożliwiających rozliczenie nadwyżek zgromadzonych w okresie letnim na potrzeby deficytu przypadającego na okres zimowy, co stanowi istotę instrumentu "opustów".

W ustawie pozostawiono obowiązek stosowania umów kompleksowych przez sprzedawców dokonujących "opustu", celem ułatwienia dokonywania wzajemnych rozliczeń, ale wprowadzono unormowania zakładające obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych, a wybranym przez prosumenta energii odnawialnej sprzedawcą energii, które mają umożliwić dokonywanie przez tego sprzedawcę rozliczenia energii elektrycznej w ramach instrumentu "opustu".

Zasady sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w mikroinstalacji

Dotychczasowy obowiązek dokonywania zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji nadal będzie spoczywał wyłącznie na sprzedawcy zobowiązanym, niemniej wprowadzono rozwiązanie umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji wybranemu przez wytwórcę podmiotowi innemu niż sprzedawca zobowiązany. Podmioty te będą mogły sprzedawać tę energię albo jej nadwyżki na zasadach innych niż obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, a więc po ustalonej cenie, wybierając jednocześnie podmiot (sprzedawcę energii), który będzie dokonywał zakupu tych nadwyżek. W związku z powyższym sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórcę z mikroinstalacji albo wytwórcę energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji będący osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, będzie odbywała się na zasadach rynkowych.

Jeżeli wybrany sprzedawca nie będzie chciał zgodzić się na zakup energii z mikroinstalacji po rynkowych cenach wtedy aktualizuje się obowiązek sprzedawcy zobowiązanego, który nie może odmówić świadczenia takich usług polegających na zakupie po cenie energii elektrycznej wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy - Prawo energetyczne. Podobnie jak w przypadku instrumentu "opustów" wprowadzono również unormowania zakładające obowiązek zawarcia odpowiednich umów między operatorami systemów dystrybucyjnych, a wybranym przez wytwórcę sprzedawcą energii, które maja umożliwić dokonywanie zakupu nadwyżek energii elektrycznej.

 

Tekst: Tadeusz Chmiel

Opracowano na podstawie:

- wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nr UD477,

-  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1524 z dnia 2019.08.14).

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI NA POPDKARPACIU

 

Z inicjatywy oddziału SEP w Rzeszowie oraz Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki i Dyrekcji firmy ML System w Jasionce zostało zorganizowane w dniu 28.10.2014r bardzo interesujące spotkanie dotyczące fotowoltaiki.

Tym razem spotkaliśmy się w zakładzie ML System w Jasionce , który specjalizuje się w badaniach i produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Dyrektor Dawid Cycoń z firmy ML System przedstawił działalność zakładu oraz pokazał zwiedzającym możliwości badawcze i produkcyjne zakładu.

Szczególne wrażenie na uczestnikach zrobiło laboratorium badawcze , bardzo nowoczesne w skali kraju i zapewne w skali Europy środkowo – wschodniej.

Było to interesujące spotkane ludzi nauki z przemysłem. To spotkanie będzie mieć dalszą kontynuację , gdyż Dziekan Wydziału EiI prof. Grzegorz Masłowski oraz V-ce Dziekan Wydziału Chemii podjęli inicjatywę dalszego rozwijania współpracy w tematyce fotowoltaiki

Między Politechniką Rzeszowską a firmą ML System.

 

Tekst i zdjęcia :

Bolesław PałacWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów