Konkursy


Konkurs na Najlepszą pracę własną uczniów szkól ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

 

W dniu 25.04.2023 roku w siedzibie Podkarpackiej Izbie Inżynierów Budownictwa odbył się finał XIII edycji konkursu na „Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych”. Do finału zakwalifikowały się prace uczniów wyłonione w etapach szkolnych. Zgłoszonych zostało 13 prac z 7 szkół : Rzeszowa, Jarosławia, Leżajska, Tarnobrzega. Przybyłych uczestników i ich opiekunów oraz jury przywitał zastępca przewodniczącego Rady PDK OIIB Wacław Kamiński. Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski Zbigniew Styczeń, który przedstawił jury i przypomniał zasady prezentacji prac.

Prace oceniało jury w składzie:

Zbigniew Styczeń - Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP – przewodniczący jury.

Robert Ziemba – członek Komisji ds. młodzieży i studentów, wykładowca Politechniki Rzeszowskiej.

Mariusz Węglarski – sekretarz Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej, wykładowca Politechniki Rzeszowskiej.

Aleksander Pękala – członek Komisji ds. młodzieży i studentów, V-ce Prezes ds. Technicznych Elektromontaż Rzeszów.

Wojciech Bieda - członek Komisji ds. młodzieży i studentów, członek Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Turek Urszula – Przewodnicząca Komisji ds. młodzieży i studentów, sekretarz Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP.

Czyż Mieczysław - członek Komisji ds. młodzieży i studentów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SEP.

Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie , ze względu na wysoki i wyrównany poziom prac. Przedstawione prace były wykonane z rzetelną znajomością wiedzy technicznej, dużym zaangażowaniem, prezentowane w ciekawy sposób. Ciekawostką było to że przy w wykonaniu jednej pracy brali udział uczniowie różnych zawodów – np. technika elektronika, technika programisty , technika reklamy.

Po długotrwałej dyskusji przyznano nagrody i wyróżnienia dla następujących prac:

 

Nazwisko i Imię

Temat pracy

Szkoła

 

I

Żuk Mateusz Kiełbowicz Filip

Pytlowany Łukasz

„SEMPER – urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego

Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Jarosławiu.

 

II

Bułatek Marcin

Pawłowski Jakub

Dral Wojciech

 

„Łazik marsjański ZST”

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Rzeszowie

 

 

III

 

 

Ożóg Emil

 

„eSUP”

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

W

Krzywonos Arkadiusz

Myśliwiec Maciej

Baran Hubert

Święch Kamil

 

„ Platforma robotyczna

ROBOZST”

 

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Rzeszowie

 

W

Wilk Łukasz

Skupień Mateusz

Chapko Paweł

„Deszczówkowy detoks” – badanie i wykorzystanie w codziennym życiu wody deszczowej

Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Jarosławiu.

W

Gorzkiewicz Paweł

„Drukarka 3D”

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

 

W

Truszkiewicz Radosław

„Monitor funkcji życiowych”

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

 

W

Kawalec Dominik

Sochacki Krzysztof

„Tester okablowania”

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

 

 

Praca która zajęła I miejsce „SEMPER – urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego jest przeznaczone dla osoby kontuzjowanej, która nabawiła się urazu. Z w/w urządzenia mogą korzystać osoby w dowolnym wieku, które wymagają kompleksowego procesu rekonwalescencji. Opracowany projekt może być zastosowany w ośrodkach rehabilitacyjnych wspomagając fizjoterapeutów podczas prowadzenia sesji treningowych, a także przy rehabilitacji domowej. Projekt własny uczniów, wykonany profesjonalnie.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali:

 • Fundacja PGE Warszawa
 • Elektromontaż Oddział Przemyśl
 • Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

Przewodniczący jury Zbigniew Styczeń podsumowując przebieg i wyniki konkursu bardzo wysoko ocenił poziom prezentowanych prac oraz zaangażowanie uczestników w ich przygotowanie. Stwierdził także, że uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą techniczną, umiejętnościami praktycznymi oraz inwencją w doborze tematów , które z pewnością mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle.

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród Przewodniczący Jury złożył wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w tegorocznym konkursie, pogratulowała osiągniętych wyników. Życzył wszystkim sukcesów w szkole oraz na studiach a także w przyszłej pracy zawodowej.

Pogratulował także opiekunom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu oraz zaprosił wszystkich na następny konkurs w 2024 roku.

Tekst.U.Turek, zdjęcia. R.Ziemba, M.Czyż

    

    

 

__________________________________________________________________________________

 

 

R E G U L A M I N   K O N K U R S U „BUDOWA ROKU PODKARPACIA"

I. Organizatorzy konkursu.

1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

2. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

II.Patronat honorowy.

1.Marszałek Województwa Podkarpackiego.

2. Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

 

III. Cele konkursu.

 

 1. Promocja polskiej myśli naukowej i technicznej, innowacyjnych rozwiązań w elektroenergetyce, wysokiej jakości robót oraz działań na rzecz ochrony środowiska.
 2. Prezentacja osiągnięć projektantów, inwestorów i wykonawców obiektów elektrycznych.
 3. Promocja wyróżniających się firm.

 

IV.Przedmiot i zakres konkursu

 

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone obiekty elektroenergetyczne, które zostały zakończone w roku konkursowym i przekazane do użytkowania nie później niż w I kwartale roku pokonkursowego. Dokumentem potwierdzającym zakończenie prac przy obiekcie konkursowym jest:
 • protokół odbioru końcowego, lub
 • zgłoszenie odbioru, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

2. Zakres konkursu obejmuje obiekty: nowe, remontowane, przebudowane, rozbudowane, zlokalizowane na terenie województwa Podkarpackiego.

3. W każdej edycji konkursu mogą być zgłaszane obiekty dziedzictwa materialnego ( dziedzictwa kulturowego) o szczególnym znaczeniu. Komisja Konkursowa proponuje w/w obiekty do Wyróżnienia Honorowego lub Specjalnego.

 

V Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 1. Zgłaszającymi obiekty mogą być osoby fizyczne lub prawne, zgodnie z prawem, realizujące inwestycje na terenie woj. Podkarpackiego. W szczególności są to:

 

 • inwestorzy,
 • projektanci,
 • wykonawcy,
 • organizatorzy procesu inwestycyjnego,
 • organa samorządu terytorialnego.

 

2. Zgłaszający powinien poinformować głównych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego o swoim zamiarze.

3. Zgłoszenie do konkursu na załączonym druku, należy przesłać do Oddziału Rzeszowskiego SEP w terminie ustalonym przez organizatorów.

4. Regulaminową opłatę konkursową należy wpłacić po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.

 

 

VI Organizacja konkursu.

1. Konkurs BRP organizują: Zarząd Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych, którzy powołują swoje Komisje Konkursowe i i ustanawiają Kapitułę Konkursu składającą się z przewodniczących poszczególnych Komisji Konkursowych.

2. Komisja Konkursowa SEP działa w oparciu o niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP.

3. Komisja Konkursowa:

a) analizuje otrzymane zgłoszenia i dokumenty zgodnie z pkt. IV.1, kwalifikuje obiekty do konkursu i dzieli na grupy w zależności od charakterystyki technicznej i użytkowej,

b) opracowuje preliminarz konkursu (załącznik 1)

c) powołuje zespoły oceniające i ich oceny przedstawia Kapitule Konkursu.

4. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową SEP podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wyników konkursu i akceptuje przyznane przez Komisje Konkursowe nagrody.

5. Obsługę administracyjno - finansową konkursu zapewnia Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie.

 

VII Kryteria oceny obiektów zgłoszonych do konkursu

 1. Poziom rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
 2. Zastosowanie najnowszych rozwiązań i nowoczesnej aparatury.
 3. Wpływ inwestycji na środowisko.
 4. Zastosowanie innowacyjnych technologii wykorzystania OZE.
 5. Poziom jakości i estetyki wykonanych robót.
 6. Warunki BHP.

 

VIII Tryb oceny.

 1. Ocena dokonywana jest w dwóch etapach:

etap I - Ocena dokumentacji przesłanie zgłaszającemu w ciągu 14 dni potwierdzenia przejścia do II etapu Konkursu.

etap II - Końcowa ocena opiera się na analizie dokumentów odbiorczych i wniosków wynikających z wizji lokalnej

 

IX Nagrody, wyróżnienia i promocja laureatów konkursu.

 1. Za najwyżej ocenione obiekty uczestnicy konkursu otrzymują nagrody, wyróżnienia i dyplomy:
 • nagroda I stopnia z diamentem - statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia"
 • nagroda I stopnia - statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia"
 • nagroda II stopnia - medal + dyplom
 • nagroda III stopnia - plakietka + dyplom
 • wyróżnienie - dyplom.

 

2. Obiekty określone w pkt IV/3 otrzymują dyplomy.

3. Osoby bezpośrednio związane z realizacją nagrodzonego obiektu otrzymują dyplomy uznania.

4. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali zorganizowanej w III lub IV kwartale roku pokonkursowego.

5. Laureaci konkursu w dniu ogłoszenia wyników otrzymają Biuletyn Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia"W ramach opłaty konkursowej każdy uczestnik konkursu zakwalifikowany do III etapu może umieścić w Biuletynie konkursu reklamę swojej firmy w formacie A4.

6. Laureaci konkursu mają prawo publikować wyniki konkursu i wyróżnione obiekty na swoich stronach internetowych, biuletynach informacyjnych i w innych formach wg uznania z równoczesnym wskazaniem organizatora konkursu.

7.Organizator konkursu ma prawo publikować materiały i wyniki konkursu wg swego uznania.

 

 

X Fundusze.

 1. Fundusze konkursu pochodzą z dotacji sponsorów oraz opłat uczestników konkursu.
 2. Opłatę wpisową w wysokości 500 zł należy wpłacić na konto SEP Oddział Rzeszowski w terminie 14 dni od uzyskania potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.
 3. Opłaty oraz materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

 

XI Postanowienia końcowe.

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do udostępnienia budowy i jej dokumentacji wizytującym zespołom. Komisja Konkursowa zapewnia poufność uzyskanych informacji.
 2. Interpretacja wyników i regulaminu konkursu należy do Komisji Konkursowej.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP w dniu 23.01.2020 roku.

 

 

 

 

Wiceprezes SEP ORz                                                                                                                               Prezes SEP ORz

mgr. inż. Bolesław Pałac                                                                                                               dr. inż. Barbara Kopeć

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

W dniu 21.04.2022 r. w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się finał XII edycji konkursu na „Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych”. Do finału zakwalifikowało się 10 prac wyłonionych w etapie szkolnym.

Prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP Barbara Kopeć powitała przybyłych. Następnie głos zabrał zastępca przewodniczącego Rady PDK OIIB Wacław Kamiński, który przywitał uczestników konkursu, ich opiekunów i  członków Jury.

Prace oceniało jury w składzie :

Barbara Kopeć – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP – przewodnicząca konkursu

Bolesław Pałac – V-ce Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP, członek Zarządu Głównego SEP

Wojciech Bieda – członek Komisji Rewizyjnej SEP, członek Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Aleksander Pękala – Członek SEP, dyrektor Elektromontażu Przemyśl – sponsor nagród

Robert Ziemba – Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Studentów, Prezes Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej

Turek Urszula – Przewodnicząca Komisji ds. konkursów, sekretarz Oddziału Rzeszowskiego SEP

Węglarski Mariusz - Sekretarz Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej.

Nazwiska uczestników i tytuły prac są przedstawione w tabeli:

Lp.

Imię Nazwisko

Tytuł pracy

Szkoła

1.

Emil Ożóg

Dron zwiadowczy FPV

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

2.

Łukasz Wach

Tarm – platforma gąsienicowa.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

3.

Mateusz Czucha

Paweł Gałusza

Model półautomatycznego statku żaglowego.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

4.

Jakub Gajda

Drukarka 3D „GCube”

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

5.

Jakub Wiliński

All in one

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

6.

Mateusz Żuk

Mateusz Skupień

Łukasz Pytlowany

Autonomiczny pies przewodnik – asystent osób starszych i niewidomych

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

7.

Konrad Antosz

Symulator autobusu miejskiego

Zespół Szkół Elektronicznych

w Rzeszowie

8.

Kamil Pawlak

Aplikacja „Plan lekcji Express”

Zespół Szkół Elektronicznych

w Rzeszowie

9.

Jakub Bazan

Kacper Suski

Sterownik zraszania kwiatów

Zespół Szkół Elektronicznych

w Rzeszowie

10.

Wojciech Glazer

Line Follower – robot podążający w kierunku linii

Zespół Szkół Energetycznych

w Rzeszowie

Uczestnicy konkursu przedstawili krótkie prezentacje: cel pracy, wykonanie oraz zastosowanie w przemyśle.

Jury miało bardzo trudne zadanie ze względu na wysoki i wyrównany poziom prac, po długiej naradzie nagrodzono następujące prace:

 1. miejsce w konkursie zajęła praca „Symulator autobusu miejskiego” ucznia Konrada Antosza. Urządzenie jest zbudowane na konsoli rzeczywistego autobusu, wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające jazdę po symulowanych ulicach widocznych na ekranie, wyposażonych w znaki drogowe, jadące samochody i pieszych. Pomocne dla przyszłych kierowców autobusów.

II miejsce zajęła praca „All in one” ucznia Jakuba Wilińskiego. Wszystko w jednym, tak najbardziej zwięźle można określić możliwości maleńkiego robota, potrafiącego jeździć do przodu do tyłu i w bok dzięki specjalnym „oponom”. Może mierzyć temperaturę, zawartość dwutlenku węgla, rozpoznać twarze, ,,wezwać pomoc do osób źle się czujących”, przesyłać informacje na urządzenia wykonawcze i wiele innych funkcji. Podręczny maluch o ogromnych możliwościach.

III miejsce zajęła praca „ Tarm – platforma gąsienicowa” wykonana przez ucznia Łukasza Wacha. Taki mały czołg, który wjedzie wszędzie, praktycznie nie ma dla niego przeszkód, również tam gdzie człowiek nie powinien wchodzić np. ze względu na zagrożenie, przekaże widok wnętrza, pobierze próbki materiałów.

Wyróżnienie otrzymała praca „Model półautonomicznego statku żaglowego” uczniów Mateusza Czucha i Pawła Gałusza, jako przyjaznego naturze przyszłościowego środka transportu. Ciekawostka jest opracowany przez autorów kształt kadłuba, który uniemożliwia wywrotkę statku nawet przy silnych wiatrach.

Pracą, która znalazła już praktyczne zastosowanie jest Aplikacja „Plan lekcji Express”, pozwalająca w krótkim czasie znaleźć wszystkie niezbędne informacje o planie lekcji. Autorstwa Kamila Pawlaka, który zastosował ją w swojej szkole.

 

Nagrody dla zwycięzców ufundowali

 • Elektromontaż Oddział Przemyśl
 • Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Przewodniczący jury Barbara Kopeć podsumowując przebieg i wyniki konkursu bardzo wysoko oceniła poziom prac i zaangażowanie uczestników w ich przygotowanie.

Stwierdziła, że uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą techniczną.

Omawiając swoje prace i odpowiadając na zadawane im pytania udowodnili, że samodzielnie wykonali prezentowane prace, a ich projekty znajdą zastosowanie w przemyśle.

Zwycięscy konkursu otrzymali nagrody, dyplomy oraz upominki od sponsorów i Rzeszowskiego Oddziału SEP .

Nagrodzeni uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku z opiekunem

Robot All in one

Sala w budynku POIIB. Na pierwszym planie jury konkursu

Pierwsza nagroda symulator jazdy autobusem miejskim

  Uczestników konkursu wita Wacław Kamiński zastępca przewodniczącego Rady PDK OIIB

 

Tekst: Urszula Turek

Zdjęcia: Robert Ziemba

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”  - XXII edycja

 

W dniu 7 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 53 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzegu i Tarnowa.

Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych (4 uczniów w grupie elektrycznej, 2 uczniów w grupie elektronicznej) oraz Zespołu Szkół Elektronicznych (3 uczniów w grupie elektronicznej).

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Mariusz Korkosz oraz Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Grzegorz Dubik. Sponsorem zawodów było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

Celem olimpiady jest:Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów