Konkursy


R E G U L A M I N   K O N K U R S U „BUDOWA ROKU PODKARPACIA"

I. Organizatorzy konkursu.

1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

2. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

II.Patronat honorowy.

1.Marszałek Województwa Podkarpackiego.

2. Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

 

III. Cele konkursu.

 

 1. Promocja polskiej myśli naukowej i technicznej, innowacyjnych rozwiązań w elektroenergetyce, wysokiej jakości robót oraz działań na rzecz ochrony środowiska.
 2. Prezentacja osiągnięć projektantów, inwestorów i wykonawców obiektów elektrycznych.
 3. Promocja wyróżniających się firm.

 

IV.Przedmiot i zakres konkursu

 

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone obiekty elektroenergetyczne, które zostały zakończone w roku konkursowym i przekazane do użytkowania nie później niż w I kwartale roku pokonkursowego. Dokumentem potwierdzającym zakończenie prac przy obiekcie konkursowym jest:
 • protokół odbioru końcowego, lub
 • zgłoszenie odbioru, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

2. Zakres konkursu obejmuje obiekty: nowe, remontowane, przebudowane, rozbudowane, zlokalizowane na terenie województwa Podkarpackiego.

3. W każdej edycji konkursu mogą być zgłaszane obiekty dziedzictwa materialnego ( dziedzictwa kulturowego) o szczególnym znaczeniu. Komisja Konkursowa proponuje w/w obiekty do Wyróżnienia Honorowego lub Specjalnego.

 

V Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 1. Zgłaszającymi obiekty mogą być osoby fizyczne lub prawne, zgodnie z prawem, realizujące inwestycje na terenie woj. Podkarpackiego. W szczególności są to:

 

 • inwestorzy,
 • projektanci,
 • wykonawcy,
 • organizatorzy procesu inwestycyjnego,
 • organa samorządu terytorialnego.

 

2. Zgłaszający powinien poinformować głównych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego o swoim zamiarze.

3. Zgłoszenie do konkursu na załączonym druku, należy przesłać do Oddziału Rzeszowskiego SEP w terminie ustalonym przez organizatorów.

4. Regulaminową opłatę konkursową należy wpłacić po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.

 

 

VI Organizacja konkursu.

1. Konkurs BRP organizują: Zarząd Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych, którzy powołują swoje Komisje Konkursowe i i ustanawiają Kapitułę Konkursu składającą się z przewodniczących poszczególnych Komisji Konkursowych.

2. Komisja Konkursowa SEP działa w oparciu o niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP.

3. Komisja Konkursowa:

a) analizuje otrzymane zgłoszenia i dokumenty zgodnie z pkt. IV.1, kwalifikuje obiekty do konkursu i dzieli na grupy w zależności od charakterystyki technicznej i użytkowej,

b) opracowuje preliminarz konkursu (załącznik 1)

c) powołuje zespoły oceniające i ich oceny przedstawia Kapitule Konkursu.

4. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową SEP podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wyników konkursu i akceptuje przyznane przez Komisje Konkursowe nagrody.

5. Obsługę administracyjno - finansową konkursu zapewnia Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie.

 

VII Kryteria oceny obiektów zgłoszonych do konkursu

 1. Poziom rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
 2. Zastosowanie najnowszych rozwiązań i nowoczesnej aparatury.
 3. Wpływ inwestycji na środowisko.
 4. Zastosowanie innowacyjnych technologii wykorzystania OZE.
 5. Poziom jakości i estetyki wykonanych robót.
 6. Warunki BHP.

 

VIII Tryb oceny.

 1. Ocena dokonywana jest w dwóch etapach:

etap I - Ocena dokumentacji przesłanie zgłaszającemu w ciągu 14 dni potwierdzenia przejścia do II etapu Konkursu.

etap II - Końcowa ocena opiera się na analizie dokumentów odbiorczych i wniosków wynikających z wizji lokalnej

 

IX Nagrody, wyróżnienia i promocja laureatów konkursu.

 1. Za najwyżej ocenione obiekty uczestnicy konkursu otrzymują nagrody, wyróżnienia i dyplomy:
 • nagroda I stopnia z diamentem - statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia"
 • nagroda I stopnia - statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia"
 • nagroda II stopnia - medal + dyplom
 • nagroda III stopnia - plakietka + dyplom
 • wyróżnienie - dyplom.

 

2. Obiekty określone w pkt IV/3 otrzymują dyplomy.

3. Osoby bezpośrednio związane z realizacją nagrodzonego obiektu otrzymują dyplomy uznania.

4. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali zorganizowanej w III lub IV kwartale roku pokonkursowego.

5. Laureaci konkursu w dniu ogłoszenia wyników otrzymają Biuletyn Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia"W ramach opłaty konkursowej każdy uczestnik konkursu zakwalifikowany do III etapu może umieścić w Biuletynie konkursu reklamę swojej firmy w formacie A4.

6. Laureaci konkursu mają prawo publikować wyniki konkursu i wyróżnione obiekty na swoich stronach internetowych, biuletynach informacyjnych i w innych formach wg uznania z równoczesnym wskazaniem organizatora konkursu.

7.Organizator konkursu ma prawo publikować materiały i wyniki konkursu wg swego uznania.

 

 

X Fundusze.

 1. Fundusze konkursu pochodzą z dotacji sponsorów oraz opłat uczestników konkursu.
 2. Opłatę wpisową w wysokości 500 zł należy wpłacić na konto SEP Oddział Rzeszowski w terminie 14 dni od uzyskania potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.
 3. Opłaty oraz materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

 

XI Postanowienia końcowe.

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do udostępnienia budowy i jej dokumentacji wizytującym zespołom. Komisja Konkursowa zapewnia poufność uzyskanych informacji.
 2. Interpretacja wyników i regulaminu konkursu należy do Komisji Konkursowej.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP w dniu 23.01.2020 roku.

 

 

 

 

Wiceprezes SEP ORz                                                                                                                               Prezes SEP ORz

mgr. inż. Bolesław Pałac                                                                                                               dr. inż. Barbara Kopeć

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

W dniu 21.04.2022 r. w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się finał XII edycji konkursu na „Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych”. Do finału zakwalifikowało się 10 prac wyłonionych w etapie szkolnym.

Prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP Barbara Kopeć powitała przybyłych. Następnie głos zabrał zastępca przewodniczącego Rady PDK OIIB Wacław Kamiński, który przywitał uczestników konkursu, ich opiekunów i  członków Jury.

Prace oceniało jury w składzie :

Barbara Kopeć – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP – przewodnicząca konkursu

Bolesław Pałac – V-ce Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP, członek Zarządu Głównego SEP

Wojciech Bieda – członek Komisji Rewizyjnej SEP, członek Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Aleksander Pękala – Członek SEP, dyrektor Elektromontażu Przemyśl – sponsor nagród

Robert Ziemba – Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Studentów, Prezes Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej

Turek Urszula – Przewodnicząca Komisji ds. konkursów, sekretarz Oddziału Rzeszowskiego SEP

Węglarski Mariusz - Sekretarz Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej.

Nazwiska uczestników i tytuły prac są przedstawione w tabeli:

Lp.

Imię Nazwisko

Tytuł pracy

Szkoła

1.

Emil Ożóg

Dron zwiadowczy FPV

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

2.

Łukasz Wach

Tarm – platforma gąsienicowa.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

3.

Mateusz Czucha

Paweł Gałusza

Model półautomatycznego statku żaglowego.

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

4.

Jakub Gajda

Drukarka 3D „GCube”

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

5.

Jakub Wiliński

All in one

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

6.

Mateusz Żuk

Mateusz Skupień

Łukasz Pytlowany

Autonomiczny pies przewodnik – asystent osób starszych i niewidomych

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

7.

Konrad Antosz

Symulator autobusu miejskiego

Zespół Szkół Elektronicznych

w Rzeszowie

8.

Kamil Pawlak

Aplikacja „Plan lekcji Express”

Zespół Szkół Elektronicznych

w Rzeszowie

9.

Jakub Bazan

Kacper Suski

Sterownik zraszania kwiatów

Zespół Szkół Elektronicznych

w Rzeszowie

10.

Wojciech Glazer

Line Follower – robot podążający w kierunku linii

Zespół Szkół Energetycznych

w Rzeszowie

Uczestnicy konkursu przedstawili krótkie prezentacje: cel pracy, wykonanie oraz zastosowanie w przemyśle.

Jury miało bardzo trudne zadanie ze względu na wysoki i wyrównany poziom prac, po długiej naradzie nagrodzono następujące prace:

 1. miejsce w konkursie zajęła praca „Symulator autobusu miejskiego” ucznia Konrada Antosza. Urządzenie jest zbudowane na konsoli rzeczywistego autobusu, wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające jazdę po symulowanych ulicach widocznych na ekranie, wyposażonych w znaki drogowe, jadące samochody i pieszych. Pomocne dla przyszłych kierowców autobusów.

II miejsce zajęła praca „All in one” ucznia Jakuba Wilińskiego. Wszystko w jednym, tak najbardziej zwięźle można określić możliwości maleńkiego robota, potrafiącego jeździć do przodu do tyłu i w bok dzięki specjalnym „oponom”. Może mierzyć temperaturę, zawartość dwutlenku węgla, rozpoznać twarze, ,,wezwać pomoc do osób źle się czujących”, przesyłać informacje na urządzenia wykonawcze i wiele innych funkcji. Podręczny maluch o ogromnych możliwościach.

III miejsce zajęła praca „ Tarm – platforma gąsienicowa” wykonana przez ucznia Łukasza Wacha. Taki mały czołg, który wjedzie wszędzie, praktycznie nie ma dla niego przeszkód, również tam gdzie człowiek nie powinien wchodzić np. ze względu na zagrożenie, przekaże widok wnętrza, pobierze próbki materiałów.

Wyróżnienie otrzymała praca „Model półautonomicznego statku żaglowego” uczniów Mateusza Czucha i Pawła Gałusza, jako przyjaznego naturze przyszłościowego środka transportu. Ciekawostka jest opracowany przez autorów kształt kadłuba, który uniemożliwia wywrotkę statku nawet przy silnych wiatrach.

Pracą, która znalazła już praktyczne zastosowanie jest Aplikacja „Plan lekcji Express”, pozwalająca w krótkim czasie znaleźć wszystkie niezbędne informacje o planie lekcji. Autorstwa Kamila Pawlaka, który zastosował ją w swojej szkole.

 

Nagrody dla zwycięzców ufundowali

 • Elektromontaż Oddział Przemyśl
 • Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Przewodniczący jury Barbara Kopeć podsumowując przebieg i wyniki konkursu bardzo wysoko oceniła poziom prac i zaangażowanie uczestników w ich przygotowanie.

Stwierdziła, że uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą techniczną.

Omawiając swoje prace i odpowiadając na zadawane im pytania udowodnili, że samodzielnie wykonali prezentowane prace, a ich projekty znajdą zastosowanie w przemyśle.

Zwycięscy konkursu otrzymali nagrody, dyplomy oraz upominki od sponsorów i Rzeszowskiego Oddziału SEP .

Nagrodzeni uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku z opiekunem

Robot All in one

Sala w budynku POIIB. Na pierwszym planie jury konkursu

Pierwsza nagroda symulator jazdy autobusem miejskim

  Uczestników konkursu wita Wacław Kamiński zastępca przewodniczącego Rady PDK OIIB

 

Tekst: Urszula Turek

Zdjęcia: Robert Ziemba

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”  - XXII edycja

 

W dniu 7 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 53 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzegu i Tarnowa.

Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych (4 uczniów w grupie elektrycznej, 2 uczniów w grupie elektronicznej) oraz Zespołu Szkół Elektronicznych (3 uczniów w grupie elektronicznej).

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Mariusz Korkosz oraz Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Grzegorz Dubik. Sponsorem zawodów było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

Celem olimpiady jest:

 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,
 • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej
  i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady.

W skład Komisji Konkursowej zawodów okręgowych weszli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej tj. dr inż. J. Płoszyńska przewodnicząca, dr inż. K. Kamuda, dr inż. R. Ziemba oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. D. Malicka - nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Jak co roku zawody poprzedziła wizyta uczestników olimpiady wraz
z opiekunami na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PRz. W uroczystym powitaniu uczestników zawodów i ich opiekunów przez dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. M. Korkosza wzięli udział zaproszeni goście tj. przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta J. Miąsik, wiceprezes SEP Oddział Rzeszowski B. Pałac oraz przedstawicielka Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa I. Warzybok. Prezentację Wydziału przedstawiła Prodziekan ds. Kształcenia prof. dr inż. A. Szlachta. Następnie uczestnicy zawodów wraz z opiekunami zwiedzili laboratoria G2A oraz ASSECO.
Punktualnie o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Energetycznych rozpoczęły się zawody okręgowe.

„EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunkach zgodnych z profilem olimpiady. Zespół Szkół Energetycznych jest po raz czternasty organizatorem w/w zawodów we współpracy z Rzeszowskim Oddziałem SEP.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

34 Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów

Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

28 listopada 2019 r odbył się kolejny już 34 konkurs organizowany Przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. Do I etapu konkursu zgłoszono 14 prac , po wstępnej ocenie do II etapu zostało zakwalifikowanych 10 prac. Przedstawiono prace o bardzo różnorodnej tematyce od oceny czynności autonomicznego układu nerwowego, poprzez iluminacje katedry , zagadnienia szycia i haftowania układów antenowych, mapowanie przestrzeni zamkniętej do diagnostyki uzwojenia silnika klatkowego.

Jury w składzie: przewodnicząca Barbara Kopeć – prezes SEP ORz, członkowie Urszula Turek -członek Prezydium Zarządu, Zbigniew Styczeń - wiceprezes SEP ORz, Robert Ziemba – Prezes Koła SEP PRz, Mariusz Węglarski - sekretarz Koła SEP PRz, Aleksander Pękala - Elektromontaż Przemyśl, miało bardzo trudne zadanie jak ocenić prezentacje przedstawione z rzetelną znajomością zagadnienia, ogromnym zaangażowaniem, pewnością siebie, w sposób bardzo ciekawy. Po długotrwałej dyskusji przyznano nagrody 1,2 i 3 oraz dwa wyróżnienia.

Nagrodzone prace:

Imię Nazwisko

Tytuł pracy

Opiekun

I

Marcin Hubacz

praca mgr

Problem zastosowania grupy robotów w zagadnieniach mapowania zamkniętej przestrzeni

dr inż. Bartosz Trybus

 

II

Marek Ruman

praca inż.

Wykorzystanie techniki RFID do analizy poprawności przebiegu procesu technologicznego linii produkcyjnej

dr inż. Bartosz Pawłowicz

 

III

Paweł Kuś

praca mgr

Diagnostyka uzwojenia klatkowego metodą MCSA

dr hab. inż. Jan Mróz, prof. PRz

W

Krzysztof Cisło

praca mgr

Rozpoznawanie obrazów cyfrowych z wykorzystaniem sieci głębokich

dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz

W

Mateusz Pizoń

praca mgr

Opracowanie stanowiska do badań własności magistrali CAN w aspekcie EMC

dr inż. Kazimierz Kamuda

 

 

Uczestnikom konkursu i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Dziękujemy bardzo sponsorom Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz firmie Elektromontaż Rzeszów.

 

Tekst. Barbara Kopeć

Zdjęcia. Robert Ziemba

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

 

W dniu 4 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 65 uczniów szkół
z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Leżajska, Przemyśla, Ropczyc, Rzeszowa, Sanoka, Tarnobrzega i Tarnowa.

Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych (4 uczniów w grupie elektrycznej, 1 uczeń w grupie elektronicznej i 3 uczniów w grupie teleinformatycznej), Zespołu Szkół Elektronicznych (1 uczeń w grupie elektronicznej) oraz Zespołu Szkół Mechanicznych (1 uczeń w grupie elektronicznej).

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek, sponsorem zawodów okręgowych był SEP Oddział Rzeszowski.

Celem olimpiady jest:

 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,
 • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej
  i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady.

W skład Komisji Konkursowej zawodów okręgowych weszli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Energetycznych, nauczyciele przedmiotów zawodowych. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników zawodów okręgowych w danej grupie oraz ich opiekunów ufundowała Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa. Wręczanie nagród i listów gratulacyjnych dla najlepszych uczestników odbędzie się po ogłoszeniu wyników z zawodów okręgowych.

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie jest po raz trzynasty organizatorem zawodów okręgowych we współpracy z Rzeszowskim Oddziałem SEP.

Otwarcie olimpiady odbyło się w Zespole Szkół Energetycznych. Zebranych powitała pani dyrektor Irena Jamróz.

Wśród zaproszonych gości oprócz uczestników i opiekunów byli: przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej Prodziekan ds. kształcenia pani dr inż. Anna Szlachta, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta pani Jadwiga Miąsik, Prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich pani Barbara Kopeć i Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pan Grzegorz Dubik.

O godzinie 12.00 w sali Zespołu Szkół Energetycznych rozpoczęły się zawody okręgowe. Przewodnicząca Komisji Konkursowej pani dr inż. Jadwiga Płoszyńska pracownik naukowy PRz przedstawiła zasady przeprowadzenia zawodów okręgowych i uczestnicy przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych.
Po zakończeniu zawodów o godz. 14-tej uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczysty obiad sponsorowany pWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów