Regulamin Budowy Roku Podkarpacia


R E G U L A M I N   K O N K U R S U „BUDOWA ROKU PODKARPACIA"

I. Organizatorzy konkursu.

1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

2. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

II.Patronat honorowy.

1.Marszałek Województwa Podkarpackiego.

2. Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

 

III. Cele konkursu.

 

 1. Promocja polskiej myśli naukowej i technicznej, innowacyjnych rozwiązań w elektroenergetyce, wysokiej jakości robót oraz działań na rzecz ochrony środowiska.
 2. Prezentacja osiągnięć projektantów, inwestorów i wykonawców obiektów elektrycznych.
 3. Promocja wyróżniających się firm.

 

IV.Przedmiot i zakres konkursu

 

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone obiekty elektroenergetyczne, które zostały zakończone w roku konkursowym i przekazane do użytkowania nie później niż w I kwartale roku pokonkursowego. Dokumentem potwierdzającym zakończenie prac przy obiekcie konkursowym jest:
 • protokół odbioru końcowego, lub
 • zgłoszenie odbioru, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

2. Zakres konkursu obejmuje obiekty: nowe, remontowane, przebudowane, rozbudowane, zlokalizowane na terenie województwa Podkarpackiego.

3. W każdej edycji konkursu mogą być zgłaszane obiekty dziedzictwa materialnego ( dziedzictwa kulturowego) o szczególnym znaczeniu. Komisja Konkursowa proponuje w/w obiekty do Wyróżnienia Honorowego lub Specjalnego.

 

V Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 1. Zgłaszającymi obiekty mogą być osoby fizyczne lub prawne, zgodnie z prawem, realizujące inwestycje na terenie woj. Podkarpackiego. W szczególności są to:

 

 • inwestorzy,
 • projektanci,
 • wykonawcy,
 • organizatorzy procesu inwestycyjnego,
 • organa samorządu terytorialnego.

 

2. Zgłaszający powinien poinformować głównych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego o swoim zamiarze.

3. Zgłoszenie do konkursu na załączonym druku, należy przesłać do Oddziału Rzeszowskiego SEP w terminie ustalonym przez organizatorów.

4. Regulaminową opłatę konkursową należy wpłacić po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.

 

 

VI Organizacja konkursu.

1. Konkurs BRP organizują: Zarząd Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych, którzy powołują swoje Komisje Konkursowe i i ustanawiają Kapitułę Konkursu składającą się z przewodniczących poszczególnych Komisji Konkursowych.

2. Komisja Konkursowa SEP działa w oparciu o niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP.

3. Komisja Konkursowa:

a) analizuje otrzymane zgłoszenia i dokumenty zgodnie z pkt. IV.1, kwalifikuje obiekty do konkursu i dzieli na grupy w zależności od charakterystyki technicznej i użytkowej,

b) opracowuje preliminarz konkursu (załącznik 1)

c) powołuje zespoły oceniające i ich oceny przedstawia Kapitule Konkursu.

4. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Komisją Konkursową SEP podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wyników konkursu i akceptuje przyznane przez Komisje Konkursowe nagrody.

5. Obsługę administracyjno - finansową konkursu zapewnia Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie.

 

VII Kryteria oceny obiektów zgłoszonych do konkursu

 1. Poziom rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
 2. Zastosowanie najnowszych rozwiązań i nowoczesnej aparatury.
 3. Wpływ inwestycji na środowisko.
 4. Zastosowanie innowacyjnych technologii wykorzystania OZE.
 5. Poziom jakości i estetyki wykonanych robót.
 6. Warunki BHP.

 

VIII Tryb oceny.

 1. Ocena dokonywana jest w dwóch etapach:

etap I - Ocena dokumentacji przesłanie zgłaszającemu w ciągu 14 dni potwierdzenia przejścia do II etapu Konkursu.

etap II - Końcowa ocena opiera się na analizie dokumentów odbiorczych i wniosków wynikających z wizji lokalnej

 

IX Nagrody, wyróżnienia i promocja laureatów konkursu.

 1. Za najwyżej ocenione obiekty uczestnicy konkursu otrzymują nagrody, wyróżnienia i dyplomy:
 • nagroda I stopnia z diamentem - statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia"
 • nagroda I stopnia - statuetka + dyplom z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia"
 • nagroda II stopnia - medal + dyplom
 • nagroda III stopnia - plakietka + dyplom
 • wyróżnienie - dyplom.

 

2. Obiekty określone w pkt IV/3 otrzymują dyplomy.

3. Osoby bezpośrednio związane z realizacją nagrodzonego obiektu otrzymują dyplomy uznania.

4. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na uroczystej gali zorganizowanej w III lub IV kwartale roku pokonkursowego.

5. Laureaci konkursu w dniu ogłoszenia wyników otrzymają Biuletyn Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia"W ramach opłaty konkursowej każdy uczestnik konkursu zakwalifikowany do III etapu może umieścić w Biuletynie konkursu reklamę swojej firmy w formacie A4.

6. Laureaci konkursu mają prawo publikować wyniki konkursu i wyróżnione obiekty na swoich stronach internetowych, biuletynach informacyjnych i w innych formach wg uznania z równoczesnym wskazaniem organizatora konkursu.

7.Organizator konkursu ma prawo publikować materiały i wyniki konkursu wg swego uznania.

 

 

X Fundusze.

 1. Fundusze konkursu pochodzą z dotacji sponsorów oraz opłat uczestników konkursu.
 2. Opłatę wpisową w wysokości 500 zł należy wpłacić na konto SEP Oddział Rzeszowski w terminie 14 dni od uzyskania potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.
 3. Opłaty oraz materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

 

XI Postanowienia końcowe.

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do udostępnienia budowy i jej dokumentacji wizytującym zespołom. Komisja Konkursowa zapewnia poufność uzyskanych informacji.
 2. Interpretacja wyników i regulaminu konkursu należy do Komisji Konkursowej.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP w dniu 23.01.2020 roku.

 

 

 

 

Wiceprezes SEP ORz                                                                                                                               Prezes SEP ORz

mgr. inż. Bolesław Pałac                                                                                                               dr. inż. Barbara KopećWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów